Posts by tag: 华康字库

華康明體系列, (BIG5,繁)

華康明體系列, (BIG5,繁)

一月 16, 2011

字符编码:GB5港台繁体编码
字族数量:6款,OTF格式
字体发行: DynaComware Corp.

8609 views
华康宋体系列, (GB-2312,简)

华康宋体系列, (GB-2312,简)

一月 15, 2011

字符编码:GB-2312 适合国内使用
字族数量:5款, TTF格式
字体发行: DynaComware Corp.

4791 views
华康黑体系列, (GB-2312,简)

华康黑体系列, (GB-2312,简)

一月 15, 2011

字符编码:GB-2312 适合国内使用
字族数量:5款, TTF格式
字体发行: DynaComware Corp.

3039 views
華康圓體系列, (BIG5,繁)

華康圓體系列, (BIG5,繁)

一月 14, 2011

字符编码:GB5港台繁体编码
字族数量:7款,OTF格式
字体发行: DynaComware Corp.

3683 views